Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die HiKOKI Power Tools Netherlands B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie op www.hikoki-powertools.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HiKOKI Power Tools Netherlands B.V. (ook niet via een eigen netwerk).
HiKOKI Power Tools Netherlands B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op www.hikoki-powertools.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
HiKOKI Power Tools Netherlands B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.hikoki-powertools.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.hikoki-powertools.nl te kunnen raadplegen.